....

«پدیده»واژه ای است که کمترانسان هابه معنی آن توجه دارند.گاه درخبرهاشنیده می شودکه «پدیده ماه گرفتگی دراول ماه قابل مشاهده است»درحالی که «پدیده»به چیزی بایدگفته شودکه وجودنداشته وپدیدآمده است .درجشنواره موسیقی مقامی خراسان شمالی که دربهمن ماه برگزارشدآقای حسن تایانلوازکسانی بودکه واژه«پدیده»برازنده اوبود.زمانی که به دوتارنوازی مشغول شد،بسیاری ازاهالی موسیقی ، طرزدوتاربه دست گرفتنش ، تسلط دراجرای مقام های موسیقی، احساس حاکم برچهره اش وحتی نگاهش به تماشاچیان راعامل موثری درموفقیت اودانستند .پشتوانه این سخن اهل موسیقی نه تنها،انتخاب حسن تایانلوبه عنوان تکنواز برگزیده دومین جشنواره سراسری موسیقی آئینی(اردبیل 1386) وکسب مقام تکنواز برتر نخستین جشنواره آواها و نواهای مذهبی خراسان شمالی (1386)بودبلکه اوخوددراین جشنواره عنوان «پدیده»بودن راباهنرنمایی اش فریادکرد.

اوکه متولد 1367 درتهران می باشدو دیپلم خودرا در رشته ریاضی و فیزیک در دبیرستان نمونه مردمی دکتر افشاراخذ کرده  در حال حاضردرسازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مشغول به کار می باشد.اووبلاگی به نام «  بخشی »دارد.ازآن جایی که انتخاب مطالب وبلاگ ،برخاسته ازدل صاحب وبلاگ است این ابیات عشق وعلاقه اش رابه نوازندگی دوتاربه اثبات می رساند

دگر غم از دوتارم برنخیزد

دلم آهسته دارد می گریزد

به یادم یک دو بیتی دست وپا کن

که از تابوت من غربت نریزد

 ***

دلم آزرده اسبی ،بیقرار است

زبانم زخمی "الله مزار" است

علاج شعله های سرکش من

دوتاراست و دوتاراست ودوتاراست

 ***

تو و دلشوره های ساز و آواز

من و دلشعله های رو به پرواز

ملالی نیست هردوبی نصیبیم

کبوتر با کبوتر  باز با باز(شعر علی طلوعی)

فرصتی شدتادرمصاحبه ای باایشان ، سخنانی رابشنوم که واقعاشنیدنی است

گفتنی است آقای تایانلوازسال 1384 با صداوسیمای  مرکز خراسان رضوی(مشهد) و تهران همکاری داشته و عضو پیوسته انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران و فدراسیون بین المللی موسیقی می باشند.

222222222222222

ازچه سالی نوازندگی دوتارراشروع کردید؟

من از یازده سالگی علاقه زیادی به نواختن سازدوتار پیدا کردم واز سال 1378 فعالیت هنری خود رابه طوررسمی آغاز کردم.

اساتیدی که درمحضرشان کلاس دیدیدچه کسانی بودندواهل کجا؟

من در سال 1379 با استاد جعفر رحمانی در شیروان آشنا شدم. آقای جعفررحمانی اصالتاً قوچانی هستند ولی به خاطر علاقه بسیار زیاد ایشان به موسیقی منطقه شیروان ،به ویژه شیوه نوازندگی مرحوم علی بخشی گل افروز، مدت 17 سال در شیروان زندگی کردند که فعالیت قابل توجهی را در خصوص موسیقی شیروان انجام دادند.                                            من تمام تجربیاتی که درساز دوتار ومقام هایی که در جشنواره ها تا به حال کسب کردم را مدیون ایشان هستم. زحماتی را که ایشان در مورد من متقبل شدند هیچ زمان فراموش نمی کنم و آرزو دارم بتوانم روزی جبران کنم. عزیزان دیگری هم درموفقیت های من نقش داشتندکه زحمات پدرعزیزم غیرقابل جبران است وعزیزانی که اگرچه دوست می باشندولی غمخوارتر، مهربان ترازبرادربودندجناب آقای زکریاشیرمحمدزاده وآقای کریم اکبرزاده که قدردان زحماتشان  می باشم.

ازنواختن کدامیک ازاساتیدی که درگذشته هنرنمایی کرده اندوامروزه دربین مانیستندازطریق نوارکاست یاسی دی درس میگیریدوتمرین می کنید؟

آقایان :علی بخشی گل افروز، حمراء بخشی،حاج حیدرکارگر،رحیم خان بخشی،سلطان رضا بخشی،حاج حسین یگانه .باتوجه به این که علاقه خاصی به مقام های ترکمنی دارم مشتاق شنیدن دوتارنوازی های یکی از نوازندگان ترکمن به نام یغمور نورگلدیف هستم.

اولین آهنگی که یادگرفتیدچه بود؟

گرایلی

وقتی که تنهاباشیدچه آهنگی رابرای دل خودتان می نوازید؟

مقام لو ودوندبای

کدام مقام برای شماحماسه آفرین است ؟

کوراوغلی و بحر طویل

وقتی باتشویق مردم روبرومی شویدچه احساسی به شمادست میدهد؟

مردم مشوق من برای ادامه دادن وانگیزه برای سعی و تلاش بیشتر در راه هنر می باشندوقدردانشان هستم.

وقتی مقام های موسیقی شمال خراسان باسازهای جدید،مثل ارگ نواخته می شودچه احساسی پیدامی کنید؟

احساس می کنم موسیقی اصیل مان در حال از بین رفتن و نابود شدن است....... احساس خوبی ندارم

برای بالابردن کیفیت کارتان ،رسیدن به مقام یک بخشی واقعی ،علاوه برتمرین درنوازندگی، مطالعه هم دارید؟

برای کار بخشی گری مطالعه اندکی دارم و خیلی علاقه دارم این موضوع را به طورجدی پیگیری کنم .البته در حال حاضر از طریق دوستان هنرمندم که از بازماندگان نسل بخشی های خراسان هستند ،درحال کسب اطلاعات وتجربه هستم.

به چه مقام هایی درجشنواره های کشوری دست یافته اید؟

مقام اول تکنوازی زیر ۳۰ سال در جشنواره موسیقی مقامی شیروان(۱۳۸۱)

مقام اول گروه نوازی در بخش رقابتی جشنواره آواها و نغمه های نبوی (گرگان ۱۳۸۵)

 تکنواز برگزیده دردومین جشنواره سراسری موسیقی آئینی(اردبیل ۱۳۸۶)

 تکنواز برتر نخستین جشنواره آواها و نواهای مذهبی (خراسان شمالی ۱۳۸۶ )

 مقام دوم تکنوازی هفتمین جشنواره موسیقی مقامی شیروان (۱۳۹۰)

انتخاب جوان برتر استان خراسان شمالی در سازمان ملی جوانان سال ۱۳۸۶

تکنوازبرترموسیقی مقامی خراسان شمالی( بهمن ۱۳۹۰)

تعریف شماازموسیقی چیست؟

موسیقی یکی از شاخه های درخت تنومند و با شکوه هنر ویا بخشی از آن باغ پهناورو پرثمری است که خود نیز دریایی بی کرانه و سرشار از برکت ، زیبایی وجذبه است.

ازاین که روایتگرفرهنگ شفاهی خراسان شمالی هستیدچه احساسی دارید؟

من خود را در آن حد نمی دانم ولی آرزو دارم بتوانم گوشه ایی از این فرهنگ پهناور را نگهدارم وبرای رسیدن به آن هرکاری که در توانم باشد انجام میدهم.

رسالت یک بخشی چیست؟

بخشی ،فردی نیست که فقط بنوازدوبخواند،حفظ فرهنگ واصالت ها،دمیدن روح انسانیت ،صفاوصمیمت درمردم بایددرلابلای نغمه هایی که سرمیدهدولرزش هنرمندانه سیم های دوتارش فریادوناله ای دل نشین باشد.

شایدازاین هامهمتررسالت بخشی ها،علاوه برحفظ فرهنگ ،ایجاداتحادوهمبستگی بین نسل جدیدوکهن باشدکه ازاتحاداین دونسل فرهنگ آسیب پذیرنخواهدبود.

 مرحوم استادحاج قربان سلیمانی بر این اعتقاد بود که «یک بخشی نباید به کسی یا چیزی محتاج باشد و باید به تنهایی از عهده تمام مراحل خلق یک اثر برآید»فکرمی کنیدممکن است بخشی های مابه این ایده آل ، برسند؟

مطالعه ، یک طلوع تازه دراندیشه واحساس انسان است بنابراین اگرهنرمندان دغدغه «نان»نداشته باشند وفرصت آن راداشته باشندکه مطالعه زیادی در مورد موسیقی و بخشی ها داشته باشند وفضا برای خلاقیت فراهم باشد می توانند به آن ایده آل برسند. رسیدن به مرحله ای که یک بخشی به تنهایی از عهده تمام مراحل خلق یک اثر برآید مشکل به نظرمی رسدولی غیرممکن نیست.

چه انتظاری ازمسئولان اداره فرهنگ وارشاداسلامی دارید؟

میراث فرهنگی راکه به ماارث رسیده بایدنگهداری کنیم چیزی برآن بیفزاییم وبه نسل آینده منتقل کنیم دراین راستا،تنها خواسته من این است که فضاها وفرصت های بیشتری رادر اختیار ماجوانان قرار دهند.جوانان ماثابت کرده اندکه توانایی این رادارندکه  بتوانند فرهنگ بومی کشور عزیزمان راهمچنان استوار و پایدار نگهدارند و درراه پیشرفت آن قدم بگذارند.در ضمن جاداراد از آقای     سعید محمدی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان شیروان و آقای مجتبی قیطاقی کمال تشکرو قدردانی راداشته باشم.

چه انتظاری ازمردم دارید؟

سطح توقعشان راپائین نیاورند.شان مردم مابالاست بایدبهترین موسیقی رابه آن هاارائه کنیم وتنهاانتظارم این است که باموسیقی بیگانه نبوده،برای آن ارزش قائل شوندودورازاصالت نباشند.

جشنواره هاتاچه اندازه می تواندموثرباشد؟

هدف ازحضوردرجشنواره به دست آوردن مقام برترنیست بلکه هرجشنواره فرصتی است برای ارائه فرهنگ،محک زدن خودوازهم مهمترکسب تجربه می باشد.بروزوکشف استعدادهای جدیددراین جشنواره هانیزثابت شده است.

بااین واژه ها، چه احساسی به شمادست میدهد؟  بخشی

روایتگرشوروحماسه ،غم وشادی ،مرگ اندیشی وانسانیت ، غربت وتنهایی

دوتار؟

پاره ای ازتن بخشی ،قلب بخشی

سیم دوتار؟

خداکندهرگزبخشی به سیم آخرنزند

آوازبخشی؟

ازصدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که دراین گنبددواربماند.

ثبت  موسیقی مقامی خراسان شمالی ازسوی یونسکو؟

یاداین جملات زیبای استادحسین پورمحقق ارزشمندخراسان شمالی می افتم که روزبعدثبت موسیقی خراسان شمالی فرمودند:

دیروز،روز سرخم کردن دربرابر دوتاروبخشی.روز دل سپردن به آوای جلیل بخشی ها بود.دیروزساز وبخشی قدکشیدند.بلند آوازه شدند.

دیگرروزغربت بخشی نیست.دیگر بخشی دلتنگی هایش رادردل دره هافریاد نمی کند.

برای ترویج این موسیقی زیباچه بایدکرد؟

داشتن بانک اطلاعات که متاسفانه هنوزدراستان ما(شایددربسیاری ازاستان ها)ایجادنشده .این کارمی تواندآماردقیقی ازبخشی های استان رادراختیارمسئولان فرهنگی قراردهد.چه بسادرروستاها، بخشی های ناشناخته ای داریم که گنجینه فرهنگ اقوام هستند.

حمایت ازهنرمندان،امروزروزی نیست که استادان بی نظیرموسیقی مقامی غم نان داشته باشندبلکه بایدآنان باداشتن کلاس های متعدد،فرهنگ وهنرنسل های پیشین راباآموزش منتقل کنند.

بالابردن آموزش باایجاد هنرستان موسیقی مقامی، ایجاد آموزشگاه های آزاد آموزش موسیقی مقامی درخراسان شمالی وایده ال آن ،برقراری رشته دانشگاهی آموزش این موسیقی ارزنده که شایسته  استان است.

بخشی ازنظرشماچه تعریفی دارد؟

بخشی را در یک مبحث کوتاه نمی توان تعریف کرد

اگر معنی واقعی نام و مقام بخشی را درنیافته باشیم تعریف درستی از نام بخشی نخواهیم داشت

واژه بخشی در معنای فارسی:بخش،قسمت و مقدار معنا می شود ولی کلمه بخشی در فضای هنر و ادبیات معنای مرجع دانا و آگاه ،عارف،مبلغ آئینی سراینده و ناقل داستان وافسانه در غالب حماسه و مدیحه سرایی نیزمی باشد.

اگربخواهیدپنج استادیابخشی خوب استان خراسان شمالی  رامعرفی کنیدازچه کسانی نام خواهیدبرد؟

استادان عزیزوگرامی آقایان:

جعفر رحمانی.حسین سلامتی.حسین بخشی ولی نژاد.عیسی بخشی قلی پور.روشن گل افروزاحسان سیدی زاده

[ چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 10:37 ] [ حسن تایانلو ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه